Vedtægter

Vedtægter for Odense Pétanque Klub

§1: Klubbens navn er: Odense Petanque Klub `87, ”Den Lille Gris”. Klubben er medlem af Dansk Pétanque Forbund, DGI og Samvirkende Idræts-klubber i Odense (SIKO). OPKs bestyrelse kan beslutte medlemskab eller udmeldelse af andre idrætsorganisationer end de nævnte.

§2: Klubbens formål er:

At spille petanque.

At arbejde for spillets udbredelse på Fyn.

At sikre gode muligheder for at spille petanque.

At give mulighed for deltagelse i alle former for turneringer og stævner.

At give alle aldersgrupper mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§3: Klubben er åben for medlemmer både med og uden spillelicens.

§4: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i november måned. Til daglig varetages driften af bestyrelsen. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf en udpeges til kommunikationsansvarlig.

§4b: Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode og er efter tur på valg hvert andet år. Formand og kasserer vælges særskilt – formanden i lige år og kassereren i ulige år. Endvidere vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

§4c: OPK skal lade sig repræsentere til DPF’s repræsentantskabsmøde.

§4d: Generalforsamlingen vælger et spilleudvalg på 3 medlemmer og 1 suppleant for et år ad gangen. Spillere med licens i en anden petanqueklub er ikke stemmeberettigede eller valgbare til spilleudvalget. Umiddelbart efter generalforsamlingen udarbejder udvalget i samarbejde med bestyrelsen et kommissorium for sit arbejde.

§4e: Generalforsamlingen vælger et haludvalg på 6 medlemmer for et år ad gangen. Umiddelbart efter generalforsamlingen udarbejder udvalget i samarbejde med bestyrelsen et kommissorium for sit arbejde.

§5: Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Spilleudvalgets beretning.

Haludvalgets beretning.

Indkomne forslag, jf. §5b.

Fastlæggelse af årskontingent.

Valg af bestyrelse og suppleanter, jf. §4b.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til spilleudvalget.

Valg af haludvalg på 6 medlemmer.

Valg af husudvalg på 2 medlemmer.

Evt.

§5b: Forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§6: En generalforsamling er beslutningsdygtig med mindst 9 fremmødte medlemmer. Til et forslags vedtagelse kræves simpelt stemmerflerhed og afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre 5 af de deltagende – eller dirigenten – forlanger skriftlig afstemning. Ved personvalg kan et medlem forlange skriftlig afstemning. Et stemmeberettiget medlem kan afgive sin stemme ved skriftlig fuldmagt til et navngivet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan kun have en fuldmagt.

§7: Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmer.

§8: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

§8b: Mindst 1/3 af klubbens medlemmer kan skriftligt kræve indkaldt en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

§9: Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

§10: Klubbens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling d. 1. februar. Kontingentfastsættelsen er gældende for det kommende regnskabsår. Såfremt der er kontingentrestance ud over 4 uger fra forfaldsdatoen betegnes medlemskabet som ophørt. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer som er kontingentfrie.

§10b: Klubbens formand og kasserer kan tegne på foreningens vegne. Ved forfald af en af disse træder næstformanden til.

§10c: Indmeldelse i OPK sker skriftligt og ved at betale det på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§10d: Den, som var helårsmedlem i det afsluttede regnskabsår, betragtes som stemmeberettiget på generalforsamlingen med mindre medlemskabet er bragt til ophør.

§11: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende overtræder klare disciplinære regler for passende opførsel på en måde, som er til skade for Odense Petanque Klubs renommé, eller på en måde, som i øvrigt gør vedkommendes medlemskab uønsket. En eksklusionsbeslutning kan af den ekskluderede indbringes til godkendelse eller forkastelse af generalforsamlingen.

§12: Medlemmerne, herunder bestyrelsesmedlemmerne, hæfter alene med deres kontingent for klubbens økonomiske drift og dispositioner.

§13: Klubben kan benytte sponsorering i det omfang, bestyrelsen finder det rimeligt. Bestyrelsen kan ikke forpligte klubbens medlemmer til at deltage i nogen form for reklame.

§ 14: Opløsning af klubben kan kun ske på en særlig dertil indkaldt generalforsamling og kræver, at der er 2/3 majoritet for en sådan beslutning. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens midler anvendes til fremme af foreningsarbejdet for børn og unge i Odense Kommune.